Feb 24, 2017

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018[scroll down for English]

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL 2017-2018

CE?

Situat în centrul orașului București, ansamblul de monumente istorice Cinema CAPITOL (B-II-m-B-18683) și Teatrul de vară CAPITOL (B-II-m-B-19202) ocupă parcela dintre bd. Elisabeta 36 și str. Constantin Mille 13.

În 2017-2018, Save or Cancel propune o campanie de conștientizare și sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul economic, social și educațional al tuturor spațiilor culturale abandonate din România, prin implicarea artiștilor și comunității locale în cadrul unor proiecte trans-sectoriale, multidisciplinare, colaborative.

4 conferințe, 3 instalații artistice, 4 expoziții și 3 apeluri deschise pentru idei vor reactiva memoria colectivă, reintegrând monumentele în circuitul public prin reinterpretări democratice ale spaţiului cultural, explorând legături între artă, natură și oraș.

obiective

• atragerea unor noi categorii de public pentru spațiile culturale alternative și pentru patrimoniu.
• sensibilizarea audienței față de patrimoniul cultural, relevând potențialul acestuia pentru sectorul cultural independent.
• promovarea creațiilor contemporane locale și susținerea artiștilor tineri.
• promovarea creativității ca alternativă sustenabilă la abandonul instituționalizat al patrimoniului.

DE CE?

Cinema / Teatrul de vară CAPITOL este o ruină remarcabilă care are potențialul să reactiveze social și economic comunitatea.
Proiectul propune sensibilizarea artiștilor, promotorilor culturali și comunității pentru a identifica modele inovatoare de re-utilizare adaptabilă a patrimoniului, un exercițiu democratic, sustenabil.
Nevoia acută de spații independente dedicate culturii este accentuată de închiderea unui număr mare de spații culturale, în special cinematografe, teatre și galerii de artă, ca urmare a legii 282/2015.Teatrul de vară Alhambra (ulterior Capitol) după un secol de la inaugurare.
Foto: arh. Nicolae Nenciulescu (1916), Alex Iacob (2016)


CUM?

• investigarea, re-utilizarea și promovarea patrimoniului participă la regenerarea urbană și la transformarea socială și economică a comunității;
• investiţie în ecosisteme artistice;
• procese colective, co-creație;
• mobil și efemer: utilizarea și integrarea fațadei în proiecte la scara umană: semnale urbane;
• inițiative temporare, pop-up, care pot fi prezentate itinerant.

CÂND?

2017
MAI
OPEN CALL I - design
semnal urban I - instalație artistică
conferință / workshop @ CNDB
IUNIE
expoziție itinerantă - Cluj
SEPTEMBRIE
expoziție itinerantă - Brașov
OCTOMBRIE
OPEN CALL II - artă vizuală / performance
semnal urban II - instalație artistică
conferință / workshop @ Teatrul Mic


2018
APRILIE
OPEN CALL III - arhitectură
MAI
conferință / workshop
IUNIE
semnal urban III - instalație artistică
expoziție itinerantă - Timișoara
AUGUST
conferință / workshop @ ArCub
SEPTEMBRIE
expoziție itinerantă
lansare booklet


IMPLICĂ-TE!

Suntem încântați să oferim beneficii și oportunități de recunoaștere a contribuției pentru campania CAPITOL. Pentru a afla mai multe despre campanie, vă rugăm să contactați Save or Cancel.

Beneficii și oportunități de recunoaștere pot include:
• activări în cadrul evenimentelor, cu potențialul de a ajunge la mai mult de 5.000 de persoane
• oportunități de implicare a angajaților și de voluntariat
• recunoașterea în cadrul canalelor de comunicare CAPITOL, inclusiv materiale tipărite, materiale electronice și social media
• tururi personalizate și prezentări realizate de Save or Cancel
• includerea în lista donatorilor Campaniei Capitol, afișată on-site și online, vizibilă pentru mai mult de 30.000 de vizitatori anual


Despre Save or Cancel
Din 2008, Save or Cancel este un mediu de comunicare și propagare a artelor și culturii, promovând și facilitând rolul acestora în societatea contemporană.
Programele multidisciplinare auto-inițiate de Save or Cancel au ca scop identificarea oportunităților sustenabile și adaptabile de (re)valorizare a existentului prin proiecte de arhitectură, culturale și editoriale.


Un proiect cultural co-finanțat AFCN.
PARTENERI: ArCub, CNDB, Teatrul Mic


CONTACT: info[@]saveorcancel.tv

................................


Bulevardul fostelor cinematografe, între Hotel Cișmigiu și Cercul Militar.
Foto: Alex Iacob

CAPITOL Cinema / Summer Theatre 2017-2018

WHAT?

Situated downtown Bucharest, the ensemble of historical monuments CAPITOL Cinema (LMI B-II-m-B-18683) and CAPITOL Summer Theatre (LMI B-II-m-B-19202) occupies the plot of land between 36 Elisabeta Bd. and 13 C-tin Mille St.

In 2017-2018, Save or Cancel proposes a cultural heritage awareness and sensitization campaign, with an application on Capitol Cinema / Theatre Summer, revealing the economic, social and educational potential of all abandoned cultural spaces in Romania, and the involvement of artists and the local community in trans-sectorial, multi-disciplinary, collaborative projects.

4 conferences, 3 art installations, 4 exhibitions and 3 open calls for ideas will reactivate the collective memory, reintegrating the monuments in the public circuit through democratic reinterpretations of the cultural space, exploring the links between art, nature and the city.

objectives

• attracting new audiences for alternative cultural and heritage spaces.
• audience awareness towards cultural heritage, revealing its potential for the independent cultural sector.
• promoting contemporary local creations and supporting of young artists.
• the promotion of creativity as a sustainable alternative to the institutionalized abandonment of heritage.

WHY?

CAPITOL is a remarkable ruin that has the potential to socially, and economically reactivate the community.

The project proposes the sensitization of artists, cultural promoters and of the community to identify innovative models of adaptive re-use of heritage, a democratic, sustainable exercise. The acute need for independent spaces dedicated to culture is accentuated by the closure of a large number of cultural spaces, especially cinemas, theaters and art galleries, as a result of the law 282/2015.

HOW?

the investigation, re-use and promotion of heritage participates in the urban regeneration and social and economic transformation of the community;
artistic investment in ecosystems;
collective processes, co-creation;
mobile and ephemeral: the use and integration of the facade in human-scale projects: urban signals;
pop-up, temporary initiatives, which can be presented itinerant.

WHEN?

2017
MAY
OPEN CALL I - design
urban signal I - artistic installation
conference / workshop @ CNDB
JUNE
itinerant exhibition - Cluj
SEPTEMBER
itinerant exhibition - Brașov
OCTOBER
OPEN CALL II – visual art / performance
urban signal II - artistic installation
conference / workshop @ Teatrul Mic


2018
APRIL
OPEN CALL III - architecture
MAY
conference / workshop
JUNE
urban signal III - artistic installation
itinerant exhibition - Timișoara
AUGUST
conference / workshop @ ArCub
SEPTEMBER
itinerant exhibition
booklet launchSUPPORT!

We are pleased to offer benefits and recognition opportunities, online and offline, on the contribution to the CAPITOL Campaign. To learn more about the Campaign, please contact Save or Cancel.

Benefits and recognition opportunities can include:
• on-site activations with the potential to reach more than 10.000 persons
• employee engagement and volunteer opportunities
• recognition across CAPITOL communication channels, including print and electronic materials and social media
• personalized tours and presentations led by Save or Cancel
• inclusion in the CAPITOL Campaign’s donor listing displayed on-site and online, visible to more than 30.000 annual visitors


About Save or Cancel
Since 2008, Save or Cancel is a medium of communication and propagation of arts and culture, facilitating their role in the contemporary society.
Self-initiated multidisciplinary programs by Save or Cancel support the development of the contemporary society by identifying opportunities for sustainable and adaptable (re) valorization of culture.


Co-financed by AFCN
PARTNERS: ArCub, CNDB, Teatrul Mic, feeder.ro


CONTACT: info[@]saveorcancel.tv

Nov 17, 2016

Expoziție Cinema / Teatrul de vară Capitol @ ARCUB


[scroll for English]

În perioada 23 – 30 Noiembrie la ARCUB din Gabroveni (Str. Lipscani, nr. 84-90) are loc expoziția-concluzie a evenimentelor organizate de Save or Cancel la Cinema / Teatrul de vară Capitol în vara acestui an. Expoziția poate fi vizitată timp de o săptămână în intervalul orar 14:00 – 22:00.

În cadrul expoziției, publicul poate răsfoi în premieră noul booklet Cinema / Teatrul de vară Capitol, un video-concluzie prezintă cele mai importante momente de la cele șase evenimente organizate în această vară. Pot fi vizionate posterele realizate de Atelierul de serigrafie de pe lângă Librăria Jumătatea Plină și reinterpretate de artiștii invitați și publicul proiectului, exprimând idei despre posibilele scenarii în care Cinema / Teatrul de vară Capitol se poate schimba. Viziunea pentru viitor Save or Cancel asupra teatrului și un studiu istoric aduc argumente pentru transformarea acestui monument într-un hub cultural.

Între 11 August și 17 Septembrie 2016, Save or Cancel a condus o campanie de conștientizare și sensibilizare a patrimoniului național prin care se dorește revitalizarea Cinema / Teatru de Vară Capitol sub forma unui hub cultural independent. Campania urmărește conștientizarea potențialului cultural și educațional al tuturor spațiilor de acest tip din București și implicarea artiștilor și organizatorilor de evenimente culturale în cadrul unor proiecte trans-sectoriale, colaborative ample.

Teatrul de vară Capitol (str. Constantin Mille, nr. 13) este dispus într-o zonă recunoscută pentru activități creative și este un monument de patrimoniu național: În anul 1916, arhitectul Nicolae Nenciulescu a realizat în stil eclectic Cinema / Teatrul de vară Capitol iar în 1938 arhitecta Henrieta Delavrancea a refăcut fațada de pe bulevardul Elisabeta și foyerul în stil modernist. Teatrul este un simbol la nivelul comunității locale și este capabil de conexiuni în rețea cu alte huburi independente. Monumentul este reintrodus în circuitul public prin reinterpretări democratice ale spațiului urban ca spaţiu cultural, explorând legături între artă, natură și oraș.

Nevoia acută de spații independente dedicate culturii este demonstrată de existența numeroșilor artiști și promotori ai artei care aplică pentru finanțări sau inițiază activități auto-finanțate și de recenta închidere a majorității spațiilor culturale din clădiri cu risc seismic, în special cinematografele și galeriile de artă.


RVSP: facebook event.

Organizator: Save or Cancel
Parteneri instituționali: ARCUB, Primăria Municipiului București
Parteneri: Teatrul Mic, Palatul Universul, Revista Zeppelin, FEEDER.ro, Dizainăr, RIZI, Asociația Jumătatea Plină


Capitol Cinema / Summer Theatre Exhibition @ ARCUB


Between November 23 and 30 at ARCUB Gabroveni (Str. Lipscani, no. 84-90) takes place the exhibition concluding the events organised by Save or Cancel the Cinema / Summer Theatre Capitol this summer. The exhibition can be visited for a week, starting at 2:00 p.m. to 10:00 p.m.

During the exhibition, the public can browse through the new Cinema / Summer Theatre Capitol booklet, a video-conclusion that presents the highlights of the six events that took place this summer.

You can also see the posters made by the workshop next to the Jumătatea Plină bookstore and reinterpreted by artists and the public, expressing ideas about possible scenarios in which Cinema / Summer Theatre Capitol can change. Save or Cancel's vision for the future of the theatre and a historical study argue for turning the monument into a cultural hub.

From August 11th to September 17th 2016, Save or Cancel led an awareness and sensitization campaign about the national heritage, which is aimed at revitalising Cinema / Theatre Summer Capitol as an independent cultural hub.

Summer Theatre Capitol (str. Constantin Mille, no. 13) is disposed in an area recognized for creative activities and is a monument of national heritage: In 1916, the architect Nicolae Nenciulescu realised Cinema / Theatre Summer Capitol in an eclectic way and in 1938 architect Henrieta Delavrancea restored the façade and the foyer in a modernistic style. The theatre is a symbol in the local community and is capable of having network connections with other independent hubs. The monument is reintroduced in the public discussion through democratic reinterpretation of the urban space as a cultural one, exploring the links between art, nature and the city.


The acute need for independent spaces dedicated to culture is demonstrated by the existence of numerous artists and art promoters applying for grants or initiating self-financed activities and the recent closure of most cultural spaces in buildings with seismic risk, particularly cinemas and art galleries.


RVSP: facebook event.

Organizer: Save or Cancel
Institutional partners: ARCUB, Bucharest City Hall
Partners: Teatrul Mic [The Small Theatre], Palatul Universul, Magazine Zeppelin, FEEDER.ro , Dizainăr, RIZI, Asociația Jumătatea Plină.

Oct 13, 2016

RE:thinking cinemas @ Nod makerspace

RE:thinking cinemas @ Nod makerspace
RE:thinking cinemas @ Nod makerspace
13 Octombrie, 18:30

RE:thinking cinemas
Reactivarea cinematografelor – patrimoniu și comunitate
În contextul în care România este țara europeană cu cele mai puține ecrane raportate la numărul de locuitori, iar în București în ultimul an au fost închise mai multe cinematografe din diverse motive de securitate, necesitatea redeschiderii cinematografelor devine deosebit de actuală.
RE:thinking cinemas este un eveniment care aduce împreună diferitele inițiative legate de reactivarea cinematografelor, în special a celor aflate în clădiri de patrimoniu, deschizând dialogul privind posibilitățile de intervenție în viitor.
JOI | 13 octombrie | ora 19.00
– Masă rotundă cu reprezentanții inițiativelor pentru reactivarea cinematografelor: Teatrul de vara CapitolCinema MarconiCinema Favorit și Flamura (Grupul de inițiativă Flamura) din București și Cinema ARTA din Cluj despre potențialul pe care aceste spații le au pentru comunitate, cât și despre valoarea lor de patrimoniu
VINERI | 14 octombrie | ora 19.00
– Seară de film UrbanEye
INTRAREA ESTE LIBERĂ
Accesul se face începând cu ora 18.30
____
Evenimentul face parte din proiectul Cinema-Patrimoniu-Comunitate,
proiect cultural co-finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitea beneficiarului finanțării

Aug 19, 2016

Ce se mai întâmplă la Teatrul de vară Capitol?

6 evenimente și un apel deschis reactivează memoria colectivă reintegrând ansamblul de monumente Cinema / Teatrul de vară Capitol în circuitul public.

  plan Capitol #bucuresti2021

11 August - Pisica Pătrată - video 1, 2 & fotografii
19 August - EartoBucharest - mesaj
20 August - #FLUID - The Stage is Yours // Aural Eye 
27 August - Open call // VJ VLC 3 Septembrie - Citit În
17 Septembrie - Fața ascunsă


Partenerii proiectului extind spectrul de activități interesante destinate vizitatorilor astfel:

sala eugene popesco palatul universul

feeder insider pop-up gallery @ Sala Eugene Popesco, Palatul Universul

Palatul Universul invită vizitatorii Teatrului de vară Capitol în sala Eugene Popesco, la etajul 5, pentru a experimenta o nouă ediție a feeder insider pop-up gallery, cu lucrări de Pisică Pătrată, Irlo, Saddo și Kitră.

diy capitol serigrafie #bucuresti2021

DIY CAPITOL #bucurești2021

Save or Cancel și Atelierul de serigrafie de pe lângă Librăria Jumătatea Plină au realizat o serie de postere care vor fi interpretate de artiștii invitați și publicul proiectului, exprimând viziuni asupra posibilelor scenarii în care Teatrul de vară Capitol se poate transforma până în anul 2021. Imaginea aleasă este fotografia arhitectului Nicolae Nenciulescu, care dezvăluie fațada teatrului în anul construcției, 1916.


13680309_1283360785089172_509070438871963939_o blue
Dizainăr meets FROG @ Teatrul Mic

La Teatrul Mic vizitatorii își pot declara dragostea pentru cultură, design și mâncare bună. Produse din laboratorul de design românesc creează un spațiu re-definit în foyerul Teatrului Mic, perfect pentru o conversație relaxată. Simțurile se ascut în prezența preparatelor de la FROG, cu care răsfățul atinge un nou nivel.


  13886490_1479664362059032_661005323986630688_n blue
Bunătăți dulci de la Căminul Sfinții Apostoli

Sfinții Apostoli reprezintă o inițiativă socială privată compusă din tineri care se ocupă de 50 de bătrâni din Moinești și astfel doresc să dezvolte comunitatea în care trăiesc. În timpul evenimentelor de la Teatrul de vară Capitol, vizitatorii se vor putea bucura de bunătățile preparate la căminul de vârstnici și vor putea simți ce gust are implicarea.


Despre proiect
Activitățile care aduc în lumină ansamblul Cinema / Teatrul de vară Capitol anul acesta fac parte din campania inițiată de Save or Cancel ce are ca scop conștientizarea și sensibilizarea publicului față de situația actuală a patrimoniului național. Proiectul este unul dintre cele 11 selectate în Acceleratorul de Idei, un apel deschis pentru inițiative care pot aduce un aport pozitiv la viața orașului prin colaborări, schițând felul în care acesta ar arăta dacă ar deveni Capitală Europeană a Culturii în 2021.
„Proiect cultural produs în cadrul candidaturii București 2021_Orașul In-Vizibil”

Aug 15, 2016

VOTE: Open call CAPITOL #bucurești2021
[Please scroll down to vote]

Between 15th of July and 30th of September, Save or Cancel proposes an awareness and sensitization campaign about national cultural heritage, with an application on Capitol Cinema / Summer Theatre, revealing its potential as an independent cultural hub. 100 years after being built, an open call for art projects aims to activate the collective memory, reintegrating the monument in the public circuit through democratic reinterpretations of urban space as cultural space, while exploring the links between art, nature and the city.

Cast your vote and decide which project will be exhibited 27th of August, during an event on Constantin Mille street, in Bucharest.


ariki records

Activarea memoriei collective In full spectrum by Oana Maria Puciu

Cu toții știm că sunetul transmite cel mai bine o memorie, o traire... Sunetul poarta ADN acumulat din matricea constiintei colective. Sunetul este prima legatura pe care o avem cu lumea exterioara in pantecul mamei. Sunetul poate crea diferite stari, chiar trezi constiinta in cazul in care este folosit corect. Studiez de 6 ani efectul muzicii asupra constiintei umane, astfel am reusit sa adun un colectiv de oameni care au aceeasi viziune ca a mea astfel s-a nascut casa de discuri Ariki Records, casa ce promoveaza artisti talentati care stiu sa foloseasca sunetul pentru trezirea constiintei colective. In piesele produse folosim sunete de o anumita frecventa care activeaza glanda pineala astfel contactul cu constiinta colectiva se realizeaza mai repede decat cu alte genuri de muzica. Aceasta activare se realizaza subliminal si la nivel celular. Cei ce asculta montajele noastre au raportat o schimbare majora in modul de gandire si accesarea informatiilor din constiinta colectiva. Pentru integrarea in spatial public si urban am dat o nota moderna muzicii cu acorduri placute si inaltatoare, organice, apropiate de sunete din natura si ritmuri tribale, fiind acceptata de un public larg.

Oana Maria Puciu portfolio - https://soundcloud.com/oanamuzica

Dalpofzs Cucurigu 2016

CUCURIGU by DALPOFZS

[There once was a rooster, that wanted to play the biggest hen house in the land] "Cucurigu" is a contemporary art approach towards Romania's past and present power and ideology institutions, a raid into history and its relevance today, the shadow of communist heritage and right-wing totalitarianism. We read backwards “The July Theses”, a famous speech delivered by Romanian dictator Nicolae Ceaușescu that marked the beginning of an offensive against cultural autonomy. It is an hour-long video installation and should be viewed as such. More info here http://dalpofzs.com/projects/cucurigu.html

DALPOFZS portfolio - http://dalpofzs.com


Trailer for video: bump! by Sööt/Zeyringer, camera: Nora Jacobs
Trailer for video: bump! by Sööt/Zeyringer, camera: Nora Jacobs

bump! by Sööt/Zeyringer

“bump!” is a video work that underlines the relationship between people and public space. The performance takes place in a public sculpture in Innsbruck, Austria. The sculpture consists of pillars that form a grid. Two people in a shared cardboard box find their way through it. Every bump into the architecture leads them to an alternative trajectory. When they arrive at the end of the sculpture they turn around and start from the beginning. They are stuck in the system they have chosen to move in. The rhythmical pattern of failure and solution goes on and on.

Sööt/Zeyringer portfolio - http://sootzeyringer.wordpress.com/


Tăblițele de la Capitol by Valentina Chiriță

Tăblițele de la Capitol by Valentina Chiriță

Tăbliţele de la Capitol este un performance ritualic, pe durata a 6 ore, ce presupune şi realizarea pe loc a unor obiecte: plăcuţe din ciment turnate în forme, laolaltă cu resturi vegetale găsite, pe care se vor imprima detalii din stucatura clădirii Capitol, precum şi semne şi texte scrise de performer şi de trecătorii ademeniţi să participe. Când tăbliţele stau la uscat, se măsoară durata lovind cu un ciocănel. Se cheamă un spirit al locului, se agregă un autor colectiv, se decupează amintiri, ele devin publice, concrete. Tăbliţele vor fi amplasate provizoriu în spărturi din zid şi cotloane.

Valentina Chiriță portfolio - http://eggnoego.tumblr.com/


un nou capitol

#UnNouCapitol by Alina Turdean, Martin Balint

Care sunt mecanismele socio-politice care permit dezintegrarea corpului urban, provocând invizibilitatea acestuia în memoria colectivă? Care sunt mecanismele care pot determina resuscitarea corpului urban devenit invizibil, redându-i vitalitatea inițială? #UnNouCapitol este o intervenție artistică ce pleacă de la aceste întrebări și propune recontextualizarea conflictuală a fațadei, folosind folie de supraviețuire, pentru a pune în discuție metodele autohtone dezechilibrate ale revitalizării spațiului urban. Este o interogare asupra tipurilor de spiritualitate la care conștiința colectivă poate sau nu să reacționeze.
Alina Turdean portfolio - http://alinaturdean.ro
Martin Balint portfolio - www.martinbalint.com


Slobodan Stosic - Culture of Beasts from series Possible Monuments 2014
Slobodan Stošić - Kultura zveri (Culture of Beasts) from series Possible Monuments 2014

GIF and Public Urban Spaces (projection and simultaneous talk/description by curator) by Sonja Jankov

GIF and Public Urban Space presents selected animated GIF works of artists and right to the city activists that are engaged, or have been engaged at some point, with urban development, spatial and urban politics. They reflected upon social and cultural aspects of urban issues or addressed political aspects of art production. Although visually very simple, these GIF pieces/studies contain multi-layered narratives addressing effects of neo-liberalism, globalising transition and economic debts.

Project page - www.cargocollective.com/gifcritique


Adistu Vloop Capitol

Vegetație Fractalică by Adistu, Vloop

Teatrul de vară Capitol a rămas în memoria publicului nu doar pentru emoția transmisă prin filmele și piesele vizionate, ci și pentru atmosfera sa, sălbatică și naturală - aproape că îți vine să campezi în cinema, să fugi din agitația orașului într-o bulă verde de cultură. De aceea, proiectul "Vegetație Fractalică" va crește, pe fațada Capitol, prin tehnica video mapping-ului în ritm de live performance, copaci și alte plante formați din formule matematice fragmentate - fractali. Întreaga natură se desfășoară într-un ritm de fractali. Putem deduce harta unei întregi păduri doar prin analizarea formulei de creștere a unei singure crăci. Astfel, proiectul dorește să comemoreze atât arhitectura migaloasă a spațiului, cât și bula sa verde și plină de viață din interior.

Adistu portfolio - www.adistu.ro
Vloop portfolio - www.facebook.com/vVLOOP
Voting ends 19th of August, 23:50 (GMT +2:00).

„Proiect cultural produs în cadrul candidaturii București 2021_Orașul In-Vizibil”

Aug 12, 2016

Henrieta Gibory Delavrancea, printre primele femei arhitect din RomâniaDupă ce săptămâna trecută am vorbit despre Nicolae Nenciulescu, arhitectul Teatrului de vară Capitol, continuăm seria de articole despre oamenii care au imaginat ansamblul de patrimoniu Cinema / Teatrul de vară Capitol, pe parcursul istoriei sale, cu Henrieta Delavrancea, un arhitect român și una dintre primele femei admise la Școala Superioară de Arhitectură din București. Henrieta fost printre cele mai cunoscute femei arhitect din România și un reprezentant important al curentului modernist în arhitectură românească.Henrieta și-a adus contribuția și la Cinema Capitol. În 1938 ea a refăcut fațada, până atunci eclectică, tipică pentru bulevardul Hausmannian, a cinematografului Capitol de pe Bulevardul Elisabeta 14, actual 38, și foyerul de la intrare. Fațada a suferit diverse agresiuni pe parcursul timpului iar sistemul de afișaj pentru posterele de film, inedit în perioada interbelică, acum nu mai este funcțional.
Însă cariera Henrietei nu s-a limitat la Cinema Capitol. De mică, deoarece familia ei era compusă din membri înalți ai societății și tatăl ei, Barbu Ștefănescu Delavrancea, era atât politician cât și scriitor, Henrieta a crescut înconjurată de cultura bucureșteană. Ea a făcut primele studii în particular pentru ca apoi să urmeze cursurile Școlii Superioare de Arhitectură din București pe care le întrerupe în timpul războiului când se înrolează ca infirmieră voluntară. Studiile le reia în 1924 și va absolvi în 1927.
Prima construcție proiectată de Henrieta a fost propria casă în 1925 pe strada Mihai Eminescu, însă devine recunoscută pentru construcțiile de la Balcic unde combină stilul balcanic cu elemente de arhitectură internațională. Printre cele 22 de imobile proiectate se numără și casa poetului Ion Pillat, Vila Lupoaicei, Casa Ghiul Serai, Casa Iunian, Casa Eliza Brătianu, Casa Moșescu. Pavilionul de ceai și renovarea pavilionului grănicerilor de la Palatul Regal intră de asemenea în portofoliul Henrietei. Alte lucrări importante ale Henrietei sunt: Conacul Eustațiu Stoenescu din Drăghiceni, Casa Cantunari, Casa Prager, Casa Arapu, Casa Vâlcovici, palatul prințului Nicolae din Snagov, Consulatul Franței din București. De asemenea, Henrieta a proiectat și clădiri de interes public din București: Institutul de Igienă și Sănătate, Institutul de Oncologie, Spitalul Fundeni, Spitalul Filantropia, Halele Obor.
În timpul comunismului, pentru că practica privată a fost interzisă și arhitectura a devenit controlată de stat, a lucrat timp de 19 ani pentru Colectivul de proiectare din cadrul Ministerului Sănătății și pentru Institutul Proiect București.

Neoanele cinematografelelor de pe bulevardul Elisabeta - Cinema Capitol este ușor de recunoscut datorită semnalului luminos

Activitățile care aduc în lumină ansamblul Cinema / Teatrul de vară Capitol anul acesta fac parte din campania inițiată de Save or Cancel care are ca scop conștientizarea și sensibilizarea publicului față de situația actuală a patrimoniului național. Proiectul este unul dintre cele 11 selectate în Acceleratorul de Idei, un apel deschis pentru inițiative care pot aduce un aport pozitiv la viața orașului prin colaborări, schițând felul în care acesta ar arăta dacă ar deveni Capitală Europeană a Culturii în 2021.

Open call deschis până pe 14 August!

text de Vlad Dumitrescu


„Proiect cultural produs în cadrul candidaturii București 2021_Orașul In-Vizibil”


Aug 7, 2016

Nicolae Nenciulescu, arhitectul Teatrului de vară Capitol

cinematograf și Teatrul de vară Capitol 2016

Provenind dintr-o familie boierească, Nicolae Nenciulescu s-a născut pe 6 septembrie 1879 și, conform datelor furnizate de Simina Stan, a urmat Liceul Sf. Sava din București și apoi Școala Națională Superioară de Belle Arte din Paris absolvind în 1910.


Nicolae Nenciulescu, arhitectul Teatrului de vară Capitol

În 1916, Nicolae Nenciulescu a realizat în stil eclectic Teatrul de vară Capitol, care se numea la vremea aceea Teatrul de vară Alhambra și era deținut de Dumitru Papaianopol. Pentru că marcarea calcanului sau a peretului lipsește, cel mai probabil la acea vreme încă nu fusese construită sala de cinematograf.

1916 Teatrul de vara Alhambra., arh N.N Scena 1916 plan sectiune Nicolae Nenciulescu, arhitectul grădinii de la Teatrul de vara Alhambra1916 Fațade Nicolae Nenciulescu, arhitectul grădinii de la Teatrul de vara Alhambra    

Anul acesta, Teatrul de vară Capitol va fi reactivat de Save or Cancel printr-o serie de 6 evenimente, primul fiind rezultatul apel deschis pentru idei creative.
 
Nenciulescu și-a continuat cariera fiind arhitect în cadrul Ministerului de Război (între 1 aprilie și 30 noiembrie 1912) și arhitect-șef al Serviciului de Arhitectură la Ministerul Agriculturii și Domeniilor până în 1947. El a fost în paralel și profesor, la început fiind suplinitor în catedra de Stereotomie și Teoria Umbrelor, apoi profesor titular de Atelier Arhitectură Generală pentru ca în cele din urmă să fie numit prodecan al Facultății de Arhitectură.

Între 1948 și 1953 este angajat la Institutul de Proiectare a Construcțiilor din București și apoi este șef al Secției Tehnice de la ISPROR de unde s-a pensionat.

Palatul Regal - macheta arh Nicolae NencilescuNenciulescu a fost unul dintre arhitecții Palatului Regal. Lucrările de reconstrucție a palatului, aprobate în 1928 de Înalta Regență, au fost conduse inițial de Karel Liman până pe 15 iulie 1928 și apoi de Nicolae Nenciulescu pănă în 15 martie 1932.

Palatul regal în timpul lucrărilor arh Nicolae Nencilescu
Palatul Regal după bombardament arh Nicolae Nencilescu


Alte lucrări importante ale lui Nenciulescu au fost: sanatoriul de băi calde de nămol din Eforie, Antrepozitele și Abatorul de Export din Constanța realizate între 1933 și 1936, planul și macheta Pieții Palatului Regal concepute cu arhitectul Nicolae Lupu și expuse în 1942 la Salonul Tinerimii Artistice în sala Dalles, schițe de arhitectură pentru I.P.C. sau Legația Spaniei de pe strada Orlando, nr. 6.


Legația Spaniolă - str Orlando arh Nicolae Nencilescu


Săptămâna viitoare vom povesti despre arhitecta Henrieta Delavrancea, cea care a realizat intrarea de pe Bulevardul Elizabeta.

Photos: Arhiva personală a lui Nicolae Nenciulescu publicată pe Bucureștiul meu drag

„Proiect cultural produs în cadrul candidaturii București 2021_Orașul In-Vizibil”

Jul 29, 2016

Pisica Pătrată revizitează desenul de la Teatrul de vară Capitol

Pisica Pătrată revizitează desenul de la Teatrul de vară Capitol
Pisica Pătrată va revizita în luna August 2016 desenul conceput în 2009 pentru ușa Teatrului de vară Capitol din strada Constantin Mille nr. 13 într-un exercițiu de democratizare a spațiului public, un posibil spațiu cultural. Un video livestream va fi disponibil pe pagina de Facebook Teatrul de vară Capitol.

Evenimentul face parte din campania de conștientizare și sensibilizare a patrimoniului național, concepută de Save or Cancel pentru candidatura Bucureștiului la statutul de Capitală Europeană a Culturii în 2021, prin care se dorește revitalizarea Teatrului de Vară Capitol sub forma unui hub cultural independent. Campania urmărește conștientizarea potențialului cultural și educațional al tuturor spațiilor de acest tip din București. Proiectul este unul dintre cele 11 selectate în Acceleratorul de Idei, un apel deschis pentru inițiative care pot aduce un aport pozitiv la viața orașului prin colaborări, schițând felul în care acesta ar arăta dacă ar deveni Capitală Europeană a Culturii în 2021.

Pisica Pătrată revizitează desenul de la Teatrul de vară Capitol Pisica Pătrată, pe numele său real, Alexandriu Ciubotariu, este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați ilustratori din România. El face benzi desenate, ilustrație, street art, pictură, jucării urbane sau animație. Lucrările sale au putut fi văzute la Street sau Train Delivery, H'art GalleryLente Subiectiv, KabinetTeatrul de vară Capitol și Kube Musette, în cadrul feeder insider pop-up gallery. În 2014, ne-a povestit despre experimentele sale cu diferite tehnici și instrumente:
”O redescoperire recentă este penița. Un instrument absolut încântător care cu greu poate fi egalat de un altul. După mulți ani de desen digital, redescopăr frumusețea și prospețimea urmei lăsate de tuș cu ajutorul peniței. Ar fi, desigur, și pensula pe pânză care înglobează multe calități dar care are și multe secrete. Desenul cu ajutorul cărbunelui pe perete, este o altă tehnică recent redescoperită și care mi-a oferit satisfacții speciale. Aș putea aminti, poate și câteva tehnici de gravură, dar din păcate nu prea am avut ocazia să le folosesc, cel puțin nu în ultima vreme.” – feeder insider w/ Pisică Pătrată
Pisica Pătrată revizitează desenul de la Teatrul de vară Capitol

La 100 de ani de la construire, Teatrul de vară Capitol găzduiește o serie de 6 evenimente și un apel deschis pentru proiecte artistice vor reactiva memoria colectivă, reintegrând monumentul în circuitul public prin reinterpretări democratice ale spaţiului urban ca spaţiu cultural, explorând legături între artă, natură și oraș. Ca partener strategic și vecin prietenos, Teatrul Mic participă la toate evenimentele din cadrul proiectului Cinema / Teatru de vară CAPITOL.


„Proiect cultural produs în cadrul candidaturii București 2021_Orașul In-Vizibil”


Jul 20, 2016

Open call CAPITOL #bucurești2021 [ro]

Open call CAPITOL #bucurești2021

Open call CAPITOL #bucurești2021

„Proiect cultural produs în cadrul candidaturii București 2021_Orașul In-Vizibil”  


[read in English]

Despre Cinema / Teatru de vară Capitol

Între 15 Iulie și 30 Septembrie, Save or Cancel pilotează o campanie de conștientizare și de sensibilizare față de patrimoniul cultural național, cu aplicație pe Cinema / Teatrul de vară Capitol, relevând potențialul de hub cultural independent al ansamblului.
La 100 de ani de la construire, un apel deschis pentru proiecte artistice va reactiva memoria colectivă, reintegrând monumentul în circuitul public prin reinterpretări democratice ale spaţiului urban ca spaţiu cultural, explorând legături între artă, natură și oraș.

Tema

Cum integrăm spațiul public ca spațiu cultural?

Cum activăm memoria colectivă fără a-i limita spectrul?

 

call 1: intervention

Ce?
Lucrări realizate sau aproape gata, care se adresează proceselor memoriei colective. Intervenții la scara umană din domenii ca arhitectură, sculptură, instalație, video art, new media, artă digitală, performance art, bio art, artă interactivă și participativă, muzică și sound art, dans, teatru, obiecte, environmental art, procesiuni, etc.

Unde și când?
27 August, pe strada Constantin Mille, în fața Teatrului de vară Capitol
*trebuie să participi la pregătirea evenimentului, între 24 și 26 August

Oferim 
- 1 premiu de 1000 lei pentru artist/grup
- buget pentru producție
- documentare audio-video a evenimentului
- promovare

Fișiere
 1. formularul de participare completat [descarcă .docx]
 2. o scurtă biografie
 3. imagini, filmări, texte, alte materiale relevante pentru propunerea ta.
 

call 2: imagination

Ce?
Un remix digital și reinterpretare a fațadei Teatrului de vară Capitol. [descarcă imaginea]

Unde și când?
online

Oferim 
- 1 premiu de 1000 lei pentru artist/grup
- promovare

Fișiere
 1. formularul de participare completat [descarcă .docx]
 2. o scurtă biografie
 3. propunerea ta, care poate fi o imagine, un video, un text, un sunet sau un alt tip de interpretare.
 

Termenul limită pentru a înscrie toate propunerile este 14 August 2016.

Descarcă regulamentul de participare.
Poți participa cu maximum 2 propuneri în fiecare secțiune de open call – intervention și/sau imagination.
Așteptăm materialele la adresa info@saveorcancel.tv
Trimite fișierele mai mari de 6mb cu ajutorul wetransfer, dropbox sau gdrive.
Descarcă un folder gdrive care conține o selecție de imagini, video și texte despre Cinema / Teatrul de vară Capitol. Folosește-o pentru a te inspira și informa.


Ideile câștigătoare vor fi alese prin vot online deschis publicului, între 15 și 19 August, pe blog.saveorcancel.tv, feeder.ro și fb.com/teatruldevaraCAPITOL

Organizator: Save or Cancel
Parteneri instituționali: ARCUB, Primăria Municipiului București
Parteneri: Teatrul MicZeppelinfeeder.roDizainărThe Institute, Rizi, DesignistCâtpeceIQads

Open call CAPITOL #bucurești2021 [en]

Open call CAPITOL #bucurești2021

Open call CAPITOL #bucurești2021

„Cultural project produced as part of the București 2021_Orașul In-Vizibil ECOC application”


[citește în Română]

About Capitol Cinema / Summer Theatre

Between 15th of July and 30th of September, Save or Cancel proposes an awareness and sensitization campaign about national cultural heritage, with an application on Capitol Cinema / Summer Theatre, revealing its potential as an independent cultural hub.
100 years after being built, an open call for art projects will activate the collective memory, reintegrate the monument in the public circuit through democratic reinterpretations of urban space as cultural space, while exploring the links between art, nature and the city.

Theme

How do we enable the public space as cultural space?

How do we activate the collective memory without narrowing its spectrum?

 

call 1: intervention

What?
Finished or nearly finished works that address the various processes of collective memory. Human-scale, on street, interventions in the fields of architecture, sculpture, installation, video art, performance art, bio art, interactive and participatory art, new media, digital art, music and sound art, dance, theatre, objects, environmental art, processions, etc.

Where & when?
27th of August, on Constantin Mille street, in front of the Capitol Summer Theatre
*you must be in Bucharest between 24th and 28th of August in order to prepare the event

We provide
- artist prize, in the amount of 1000 lei
- production budget
- audio-video documentation of the event
- promotion

Required files
 1. the filled-in participation form [download .docx]
 2. a short bio
 3. images, videos, texts or any other materials to support your proposal.
 

call 2: imagination 

What?
A digital remix & interpretation of Capitol Summer Theatre façade. [download image]

Where & when?
online

We provide
- artist prize, in the amount of 1000 lei
- promotion

Required files
 1. the filled-in participation form [download .docx]
 2. a short bio
 3. a video, text, image, sound or a different type of remix

The final date to send proposals for both calls is 14th of August 2016.

Download the open call T & C.
You can participate with a maximum of 2 proposals in each section of the open call – intervention & imagination.
Send your proposals to info@saveorcancel.tv
Use wetransfer, dropbox or gdrive to send files larger than 6mb.
Download a gdrive folder containing selected images, videos, and texts about CAPITOL Cinema / Summer Theatre. Use it to get inspired and informed.


The winning ideas will be selected by public online voting, between 15th and 19th of August, on blog.saveorcancel.tv, feeder.ro and fb.com/teatruldevaraCAPITOL   


Organizer: Save or Cancel
Institutional partners: ARCUB, Primăria Municipiului București
Partners: Teatrul MicZeppelinfeeder.roDizainărThe Institute, Rizi, DesignistCâtpeceIQads